iranpack-sanat-bastebandi-Akhavein-1

هومن اخوین * مشاور بسته‌بندی:
گاهی برخی افراد از نهادها و ارگان‌های دولتی و حکومتی، شرکت‌های صادرات راه‌اندازی می‌کنند و برای این که پول را به کشور بازگردانند، کاغذ وارد می‌کنند و در این میان یک نظام مرتب و منسجم برای واردات کاغذ نداریم. این در حالی است که در کشورهای دیگر برای این موضوع قوانین و تمهیدات ویژه پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید . . .