نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود ۱۳۹۶

نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود ۱۳۹۶

با سلام

نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود ۱۳۹۶

۲ تا ۵ خرداد ۹۶

سالن ۴۰آ (طبقه بالا) غرفه شماره ۳۲

Agrofood-96 Stand

بیشتر بخوانید . . .