سيگار تازه‌تر در جعبه‌های جديد مارلبرو

ماهنامه صنعت بسته‌بندی: مارلبرو، سيگاری كه توسط شركت آلتريا توليد می‌شود بسته‌بندی جديدی به بازار عرضه كرده است. بسته‌بندی جديد نقش زيادی در تازه ماندن سيگار و توتون آن دارد. جعبه جديد سيگار مارلبرو دارای درپوشی از فويل آلومينيوم است كه رسيدن هوا به سيگارهای داخل جعبه را به حداقل می‌رساند

ماهنامه صنعت بسته‌بندی: مارلبرو، سيگاری كه توسط شركت آلتريا توليد می‌شود بسته‌بندی جديدی به بازار عرضه كرده است. بسته‌بندی جديد نقش زيادی در تازه ماندن سيگار و توتون آن دارد. جعبه جديد سيگار مارلبرو دارای درپوشی از فويل آلومينيوم است كه رسيدن هوا به سيگارهای داخل جعبه را به حداقل می‌رساند.
هر بار كه مصرف‌كننده درپوش مقوايی جعبه سيگار را برمی‌دارد فويل آلومينيومی كنار رفته و اجازه می‌دهد كه سيگار برداشته شود و هنگامی كه درپوش مقوايی بسته می‌شود فويل آلومينيومی نيز خود بخودسر جای خود برمی‌گردد. با اين كار حداكثر حفاظت ممكن از محتوی جعبه در برابر هوا، رطوبت، بو و ساير عواملی كه كيفيت مظروف را تحت تاثير قرار می‌دهند صورت می‌گيريد.

بیشتر بخوانید . . .