سیگار تازه‌تر در جعبه‌های جدید مارلبرو

ماهنامه صنعت بسته‌بندی: مارلبرو، سیگاری که توسط شرکت آلتریا تولید می‌شود بسته‌بندی جدیدی به بازار عرضه کرده است. بسته‌بندی جدید نقش زیادی در تازه ماندن سیگار و توتون آن دارد. جعبه جدید سیگار مارلبرو دارای درپوشی از فویل آلومینیوم است که رسیدن هوا به سیگارهای داخل جعبه را به حداقل می‌رساند

ماهنامه صنعت بسته‌بندی: مارلبرو، سیگاری که توسط شرکت آلتریا تولید می‌شود بسته‌بندی جدیدی به بازار عرضه کرده است. بسته‌بندی جدید نقش زیادی در تازه ماندن سیگار و توتون آن دارد. جعبه جدید سیگار مارلبرو دارای درپوشی از فویل آلومینیوم است که رسیدن هوا به سیگارهای داخل جعبه را به حداقل می‌رساند.
هر بار که مصرف‌کننده درپوش مقوایی جعبه سیگار را برمی‌دارد فویل آلومینیومی کنار رفته و اجازه می‌دهد که سیگار برداشته شود و هنگامی که درپوش مقوایی بسته می‌شود فویل آلومینیومی نیز خود بخودسر جای خود برمی‌گردد. با این کار حداکثر حفاظت ممکن از محتوی جعبه در برابر هوا، رطوبت، بو و سایر عواملی که کیفیت مظروف را تحت تاثیر قرار می‌دهند صورت می‌گیرید.

بیشتر بخوانید . . .