5 Domino_U510_UV-Laser_Pharma_Druckmuster s

لیزر نشان‌دهنده UV Domino U510 به دلیل واکنش فتوشیمیایی به رنگدانه‌ها/افزودنی‌های فعال‌کننده لیزر یا زمینه‌های کدگذاری مخصوص آماده‌شده متکی نیست. حق چاپ: دومینو

بیشتر بخوانید . . .