بازیافت ظروف یک بار مصرف در توکیو

مردم ژاپن ظروف یکبارمصرف را پس از مصرف شست و شو می‌کنند و در ظروف زباله قرار می‌دهند.

در کارخانه بازیافت ظروف یکبار مصرف در توکیوی ژاپن در بخش جداسازی، ظروف یک بار مصرف جمع‌اوری شده، از افرادی که دارای نوعی ناتوانی جسمی هستند، بهره گرفته شده است.
مردم ژاپن ظروف یکبارمصرف را پس از مصرف شست و شو می‌کنند و در ظروف زباله قرار می‌دهند. در واقع یک همکاری اجتماعی از خانه تا کارخانه است که آن را توجه بسیار زیاد ژاپنی‌ها به محیط زیستشان ارزیابی می‌کنند.
در واقع مردم خود بخشی از ذینفعان این کارخانه به شمار می‌روند. 95 درصد مواد اولیه بازیافت این ظروف همان ظروف ورودی به کارخانه و 5 درصد مواد پتروشیمی است.

بیشتر بخوانید . . .