آرشیو: 14 دسامبر 2015

۰

جای پول‏ها معلوم شد!

چهارشنبه ۱۸ آذر ماه در سمینار معرفی نمایشگاه دروپا ۲۰۱۶ فرصتی دست داد تا با آقای فالک مدیر ارشد فروش کمپانی KBA پرسش بی‌پاسخ مانده خود را تکرار کنم.
در این پرسش و پاسخ کوتاه که اتفاقا در حضور جمعی از دست‌اندرکاران صنعت چاپ کشور بود آقای فالک اظهاراتی کرد که هم برای من پس از گذشت سه سال و نیم کشمکش، تازگی داشت و هم برای شنوندگانی که در جمع حضور داشتند جالب و تفکربرانگیز بود.