آرشیو: 14 می 2015

محوریت غذا در صنعت بسته‌بندی

فقر و گرسنگی به عنوان یکی از چالش‌‌های همیشگی زندگی بشر شناخته شده است. افزایش جمعیت در کنار کاهش منابع کره زمین از یک سو، عمیق‌‌تر شدن فاصله بین فقیر و غنی در جهان...