آرشیو: 21 سپتامبر 2014

۰

ارزیاب وزارت بازرگانی ترکیه در نمایشگاه چاپ و بسته بندی: مشارکت در این نمایشگاه خوب بود

صنعت بسته‌بندی: لطفا خودتان را معرفی کنید. مراد اوستوک: من کارشناس بازرگانی خارجی در وزارت بازرگانی ترکیه هستم. در این نمایشگاه هم به عنوان ناظر و ارزیاب حضور دارم. وزارتخانه ما مسئول این گونه...