تماس با ما

تلفکس: ۰۲۱۶۶۷۱۱۶۰۴ – ۰۲۱۶۶۷۱۳۳۹۸
همراه: ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹
نشانی پستی: تهران – صندوق پستی ۱۴۸۷ – ۱۳۱۴۵
بخش آگهی‌ها: ۰۹۳۵۵۵۹۷۳۵۷ – ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹ – ۰۹۱۲۶۷۰۲۰۹۶
ad@iranpack.ir
اشتراک ماهنامه: sub@iranpack.ir
اخبار: news@iranpack.ir