آرشیو: ۱ شهریور ۱۳۹۴

iranpack-writing-translating
تاليف و ترجمه ۰

تنها ابرقدرت اقتصادی کشور و سونامی ناامیدی

به نظر کارشناسان جامعه‌شناسی، هر اندازه کشوری به صورت بالقوه ثروتمندتر باشد، نیروهای قوی‌تر و جوان‌تری داشته باشد، افق‌های برنامه‌ریزی و کار برایش گشوده‌تر باشد، اما در واقعیت این موقعیت‌ها هیچ کدام به وضعیت بالفعل در نیامده باشند ناامیدی در آن بیشتر است.